บริการทางบัญชี

มืออาชีพที่ให้คำปรึกษาได้

บัญชี SME

บริการหลัก

ทะเบียนบริษัท

ขึ้นทะเบียนบริษัท แก้ไขข้อมูลบริษัท

ภาษี

ประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม และหักณ.ที่จ่าย หรือค่าปรับให้ถูกต้องตามกฎหมาย

อื่นๆ

เช่น ทะเบียนพนักงาน, ประกันสังคม, ภาษีเฉพาะ

อัตราค่าบริการทำบัญชีรายเดือน

เราให้บริการทางบัญชีด้วยอัตราค่าบริการที่คุ้มค่า ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามกฎหมาย อัตราค่าบริการทำบัญชีเหล่านี้ไม่รวมถึงการทำบัญชีสินค้าคงคลัง

จำนวนรายการต่อเดือน อัตราค่าบริการรายเดือน
0 - 50 รายการ
4,000 บาท
51 - 100 รายการ
6,000 บาท
101 - 150 รายการ
8,000 บาท
151 - 200 รายการ
10,000 บาท
มากกว่า 200 รายการ
ติดต่อเรา

บริการอื่นๆ

ออกเงินเดือนพนักงาน

เราทำบัญชีให้ท่านหรือไม่ก็ตามเรารับออกเงินเดือนพนักงานของท่านได้

ประมาณการภาษี

ด้วยข้อมูลบริษัทของท่านเราสามารถช่วยท่านประมาณการภาษีได้

วิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินการ

วิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินการองค์กรจากข้อมูลงบการเงิน 5 ปีย้อนหลัง