นักบัญชี ผู้สอบ และผู้วางระบบมืออาชีพ

เพอร์ซิฟเวีย

บัญชี – บุคคล – ระบบ

Featured Services

บริการบัญชี

บัญชีรายเดือน, ภาษี, สอบบัญชี, ระบบบัญชี
บริการด้านบัญชีจะต้องถูกต้องตามกฎหมาย มาตรฐานบัญชี ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะสามารถติดต่อเราได้ง่าย ด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า รับผิดชอบงาน และเคารพในวิชาชีพของตน เราจึงเสนอบริการทีหลากหลายเพื่อมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์ในราคายุติธรรม
 

Featured Services

บริการระบบไอที

ฉลาด, ปรับตัว, เพิ่มผลงาน
เราเชื่อว่าการลงทุนในระบบไอทีขององค์กรไม่ควรเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและเสนอโซลูชั่นที่ท่านจะประทับใจเพราะโลกในปัจจุบันนี้โครงการใหญ่ๆแต่ให้ผลงานน้อยไม่มีประโยชน์อะไรต่อองค์กรเลย

Featured Services

เสริมทักษะให้บุคลากร

เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ, ติดอาวุธ, มุ่งสู่สากล

ภาษาอังกฤษนับเป็นภาษาแห่งสากลที่มีความสำคัญในการสื่อสารและการเรียนรู้ โลกแห่งสากลไม่ได้รอให้ท่านไปหาอีกต่อไป มันกำลังมาหาท่านเอง บุคคลากรของท่านแม้ว่าจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ แต่เขาทำได้ดีและมีศักยภาพพอหรือไม่? เราจะช่วยให้บุคลากรของท่านมีความพร้อมมากขึ้น และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดผล